O projekcie

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej/ Miasto Pabianice realizuje projekt „Z rodziną najlepiej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 213 uczestników objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic.

Projekt pomocą obejmie 48 rodzin z terenu miasta Pabianice, zarejestrowanych w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 45 dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „JUNIOR”.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności 48 rodzin biologicznych oraz zwiększenie szans na pozostanie w nich dzieci poprzez objęcie tych rodzin zindywidualizowanym pakietem usług prewencyjno-wspierających oferowanych przez MCPS.

Praca socjalna z 48 rodzinami jest prowadzona w celu indywidualizacji wsparcia oraz określenia ścieżki rozwoju społecznego. Na podstawie diagnozy oraz wywiadów pracownicy socjalni z asystentami rodziny opracują plan pracy z rodziną.

Wsparcie asystentów rodziny ma na celu doprowadzenia do podstawowej stabilizacji rodziny oraz nie dopuszczenia do umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej (lub jak najszybszego powrotu dzieci do rodzin). Praca asystentów rodziny jest kompleksowa i obejmuje również motywowanie dorosłych członków rodziny do aktywności społecznej, uzupełniania kwalifikacji oraz podejmowania pracy.

Wszyscy członkowie rodzin objęci zostaną kompleksową pomocą specjalistów (psychologa, pedagoga, specjalistę ds. rodziny logopedy, prawnika, terapeuty uzależnień) w formie konsultacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Prowadzone są warsztaty podnoszące kompetencje rodziców. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów (psychologa, socjologa, socjoterapeutę) w obszarze działań: edukacyjnych, profilaktycznych, pedagogicznych, interwencyjnych i socjoterapeutycznych. Dodatkowo zostanie zorganizowany siedmiodniowy wyjazd diagnostyczno-edukacyjny dla całych rodzin (w atrakcyjne turystycznie miejsce).

Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” rozwija kluczowe kompetencje podopiecznych – 45 dzieci z rodzin wieloproblemowych. Kadra PWD wspiera dzieci w nauce i odrabianiu lekcji, zapewnia wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne, rozwija kompetencje społeczne, wspiera rozwój fizyczny oraz rozwija zainteresowania dzieci.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano stacjonarne i wyjazdowe warsztaty feryjne dla uczestników PDW „JUNIOR” (dwa pięciodniowe zajęcia w okresie wakacji, dwa pięciodniowe zajęcia w okresie ferii zimowych oraz dziesięciodniowy wyjazd warsztatowy). Warsztaty te mają wspierać szeroko rozumiany rozwój dzieci.

Projekt realizowany jest od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Całkowita wartość projektu: 1 904 146,80 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 618 522,80 zł